Δημοσιεύσεις

5. Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τα Εκπαιδευτικά, τχ. 105 - 106 (Ιανουάριος - Ιούνιος, 2013), 144 - 150.

6. Home Education: η μετανεωτερική αφήγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα, 9 (2013) [ISSN 1792-2674]

7. Ηθογραφικά στοιχεία και αφηγηματικές τεχνικές στο «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον» και στο «Ο Μοσκώβ-Σελήμ» του Γ. Μ. Βιζυηνού (2013)

8. Η θεωρία του Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη στη βρεφική και νηπιακή ηλικία. Συμπληρωματικότητα και διαφορετικότητα με τις θεωρίες του πολιτισμικού πλαισίου (2013) (In Press)9. Ο ρόλος της τεχνοκρατίας στηδιαμόρφωση του ευρωπαϊκού λόγου για τη διά βίου μάθηση (2013), Τα Εκπαιδευτικά, τχ. 107 - 108: 109 - 118.

10. Η "διά βίου μάθηση" και η "εκπαίδευση ενηλίκων" (In Press)

11. Ομοιότητες και Διαφορές στα Προοίμια των Ιστορικών Έργων: η περίπτωση του Προκόπιου και της Άννας Κομνηνής (2013)  

12. Κυριάκης, Κ. & Πεχτελίδης, Γ. (2015). Το παράδειγμα του παιδικού ηρωισμού στα μεταξικά αναγνωστικά (1939) και στα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ (1944) (σ.σ. 1371 – 1379). Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.) Τα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου: Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα, 23 και 24 Μαΐου 2015. [ISBN 978-960-99435-7-4 e-book/ pdf]

13. Η Λαϊκή Εξουσία στην Ελεύθερη Ελλάδα: Αναπαραστάσεις της Αυτοδιοίκησης και της Λαϊκής Δικαιοσύνης στα αναγνωστικά βιβλία της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (1944) [forthcoming, 1ο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, 2014]
14.  (2016). (Επαν)εκπαίδευση στα χρόνια της κρίσης: η περίπτωση των σπουδαστώ/τριών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης «Εκπαίδευση και κοινωνία στην εποχή της κρίσης», Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 21-5-2016 (Αίθουσα 6, Κτήριο 7ης Μαρτίου). 
--Πεχτελίδης, Γ. και Κυριάκης, Κ. (2018). (Επαν)εκπαίδευση στα χρόνια της κρίσης: η περίπτωση των σπουδαστών/τριών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Βιτσιλάκη, Χ., & Γουβιάς, Δ. (Επιμ.) (2018). Ανιχνεύοντας την Κρίση. Επιλεγμένα κείμενα από τις εισηγήσεις του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg.
15. (2016). Ο λόγος των μεταξικών αναγνωστικών (1939) και των αναγνωστικών της ΠΕΕΑ (1944) για την εθνική ταυτότητα. 
16. (2019). «Τι αποτελεί σχολική γνώση»: Τα αναλυτικά προγράμματα ως σχέση αληθολογίας και πράξη εξουσίας
 


Λίγο πιο αναλυτικά:

Α. Διατριβές       

Κυριάκης, Κ. (2009). Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική: ανάλυση του κοινοτικού ‘λόγου’ για τη Διά Βίου Μάθηση (1995 – 2007).  Πάτρα: ΕΑΠ [ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία]
Κυριάκης, Κ. (2016).
ΣΥΝΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΞΙΚΑ ΑΝΑΓΩΣΤΙΚΑ (1939) ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΕΑ (1944). Πάτρα: ΕΑΠ.


 

Β. Κεφάλαια σε βιβλία και συλλογικούς τόμους
Πεχτελίδης, Γ. και Κυριάκης, Κ. (2018). (Επαν)εκπαίδευση στα χρόνια της κρίσης: η περίπτωση των σπουδαστών/τριών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Βιτσιλάκη, Χ., & Γουβιάς, Δ. (Επιμ.) (2018). Ανιχνεύοντας την Κρίση. Επιλεγμένα κείμενα από τις εισηγήσεις του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg.                                          

Γ. Άρθρα δημοσιευμένα σε πρακτικά συνεδρίων (με κριτές)

Κυριάκης, Κ. & Πεχτελίδης, Γ. (2015). Το παράδειγμα του παιδικού ηρωισμού στα μεταξικά αναγνωστικά (1939) και στα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ (1944) (σ.σ. 1371 – 1379). Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.) Τα Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου: Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα, 23 και 24 Μαΐου 2015. [ISBN 978-960-99435-7-4 e-book/ pdf]

Κυριάκης, Κ. (2015). Η Λαϊκή Εξουσία στην Ελεύθερη Ελλάδα. Αναπαραστάσεις της Λαϊκής Αυτοδιοίκησης και της Λαϊκής Δικαιοσύνης στα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ (1944). Θ. Β. Θάνος, Α. Μπούνα & Ευ. Τόλιος (Επιμ.) Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Παρόν και Προοπτικές (σσ. 371 – 376).  Ιωάννινα.   

Κυριάκης, Κ., & Τερεζάκη, Χ. (2012). Η Θεωρία της Ποικιλότητας, η Τεχνική ‘Α-Β-Γ’ και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Πολιτειότητα. ΕΕΕΕ Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου. Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (σσ. 83 – 98). Αθήνα: ΕΕΕΕ. (Αναδημοσίευση στο 7ο τεύχος του περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα, διαθέσιμο ηλεκτρονικά: http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=481).Δ. Άρθρα σε περιοδικά με κριτές  

Κυριάκης, Κ. & Πεχτελίδης, Γ. (2015). Το παράδειγμα του παιδικού ηρωισμού στα μεταξικά αναγνωστικά (1939) και στα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ (1944).  Νέος Παιδαγωγός, 6 (Σεπτέμβριος, 2015): 297 – 306. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: http://neospaidagogos.gr/periodiko/files/6_Teyxos_Neou_Paidagogou_Septemvriou_2015.pdf
Κυριάκης, Κ. (2013).  Το εκπαιδευτικό υποσύστημα στην Κοινωνία της Γνώσης και η διά βίου μάθηση. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, 17 (Φεβρουάριος 2013): 163 - 175.

Κυριάκης, Κ. (2013). Ο ρόλος της τεχνοκρατίας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού λόγου για τη διά βίου μάθηση. Τα εκπαιδευτικά, 107 – 108: 109 – 118. Διαθέσιμο στον Δικτυακό Τόπο: http://www.taekpaideutika.gr/ekp_107-108/09.pdf

Κυριάκης, Κ. (2013). Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τα εκπαιδευτικά, 105 – 106, 144 – 150 [ISSN 1792 – 7102]. Διαθέσιμο στον Δικτυακό Τόπο: http://www.taekpaideutika.gr/ekp_105-106/11.pdf 

Δ. 1 Άρθρα στο Ηλεκτρονικό Περιοδικό Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα http://cretaadulteduc.gr/blog/
Κυριάκης, Κ. (2013). Το εκπαιδευτικό υποσύστημα στην Κοινωνία της Γνώσης και η Διά Βίου Μάθηση. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα, 11 [ISSN 1792 – 2674]. Διαθέσιμο στον Δικτυακό Τόπο: http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=679
Κυριάκης, Κ. (2013). Home Education: η μετανεωτερική αφήγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα, 9 [ISSN 1792-2674]. Διαθέσιμο στον Δικτυακό Τόπο: http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=569 
Κυριάκης, Κ. (2012). Διγλωσσία και Εκπαιδευτικός Θεσμός (Εργασία δημοσιευμένη στο 6ο τεύχος του περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα) (στο: http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=419)    
Κυριάκης, Κ. (2011). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως Κοινωνική ή Επανορθωτική Πολιτική στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα, 3 (σ. 15). [ISSN 1792-2674]. Διαθέσιμο στον Δικτυακό Τόπο: http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=310
Κυριάκης, Κ. (2010). Το περιοδικό Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα. Σε e-διάσταση. Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα, 1. [ISSN 1792-2674].

Δ. 2 Εργασίες στο Διαδίκτυο
-Περισσότερες από 70 επιστημονικές εργασίες μου κυκλοφορούν στο διαδίκτυο –μπορεί κανείς να τις βρει συγκεντρωμένες στον δικτυακό τόπο: http://constantinoskyriakis.blogspot.gr/ 

Εργασίες 


1.     «Θεωρίες του Πολιτισμού» (2001)

2.     «Η συμβολή του εμπορίου στην Ύστερη εποχή του χαλκού» (2001)

3.     «Η πόλη από τα νεολιθικά φανερώματα έως τη ρωμαϊκή εξασθένισή της» (2002)

4.     «Πολιτικές εκφάνσεις της Μεγάλης Ιδέας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα» (2002)

5.     «Η ιστορία του Γλωσσικού Ζητήματος» (2002)

6.     «Επική και Λυρική Ποίηση» (2002)

7.     «Αθηναϊκή Δημοκρατία και θεωρητική σκέψη» (2002)

8.     «Η ιδέα της Οικουμενικότητας στο Βυζάντιο» (2002)

9.     «Το Στρατηγικόν του Κεκαυμένου: πτυχές της κοινωνικής ζωής του Βυζαντίου στον 11ο αιώνα» (2002)
10.                        «Η σημασία και ο ρόλος της φρατρίας, της φυλής και του δήμου για την απόκτηση και την άσκηση της ιδιότητας του πολίτη» (2002)
11.                        «Ο ρόλος του κτήτορα στη διαμόρφωση της βυζαντινής τέχνης» (2002)
12.                        «Ο Παρθενώνας και ο ελληνικός νεοκλασικισμός» (2002)
13.                        «Ο Σολωμός και το Β΄ σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων» (2002)
14.                        «Θρησκευτική παράδοση και πολιτειακή οργάνωση στη διαμόρφωση του αττικού δράματος» (2003)
15.                        «Η μέριμνα της οικογένειας στην πόλη – κράτος για τη μεταβίβαση των αγαθών και των κοινωνικών ρόλων των δύο φύλων» (2003)
16.                        «Οι δημηγορίες στο έργο του Θουκυδίδη και η επίδραση της σοφιστικής» (2003)
17.                        «Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα προοίμια των ιστορικών έργων του Προκοπίου και της Άννας Κομνηνής» (2003)
18.                        «Κωνσταντινούπολη: ο οικιστικός της χαρακτήρας κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο» (2003)
20.                        «Η πλατωνική θεωρία των Ιδεών» (2003)
21.                        «Η ποιητική του Καλλίμαχου» (2003)
24.                        «Ελληνική Μεταπολεμική Ποίηση» (2003)
25.                        «Ειρωνεία και Ουμανισμός στο Μωρίας Εγκώμιον του Εράσμου» (2003)
26.                        «Η Ηλέκτρα στις Χοηφόρους του Αισχύλου και στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή» (2004)
27.                        «Η λειτουργία της θεϊκής επενέργειας και η αντιμετώπιση της θεϊκής παρέμβασης από τους ήρωες των έργων του Ευριπίδη» (2004)
29.                        «Φιλοσοφία και Χριστιανική παράδοση» (2004)
30.                        «Το γεωκεντρικό «παράδειγμα» και η συμβατότητά του με βασικά σημεία των φιλοσοφικών συστημάτων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» (2004)
31.                        «Η προβληματική της ελευθερίας και της αναγκαιότητας στο πλαίσιο της φυσικής και ηθικής φιλοσοφίας των Επικουρείων και των Στωικών» (2004)
32.                        «Το πρωτογενές τελετουργικό δρώμενο.  Ταυτοτικά συστατικά της σύγχρονης ελληνικής πολιτισμικής πραγματικότητας» (2004)
33.                        «Αρχαία ελληνική και βυζαντινή μουσική.  Η εξέλιξη του ελληνικού μουσικού πολιτισμού» (2004)
34.                        «Το ζήτημα της αναπαράστασης» (2004)
35.                        «Ρομαντισμός» (2004)
37.                        «Τα κυριότερα επίπεδα της αρχαιολογικής μαρτυρίας σε ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και ερμηνείας» (2004)
38.  Γένεση και εξέλιξη της λαογραφικής επιστήμης στην Ελλάδα (2004)
39.                        «Το λαϊκό παραμύθι» (2005)
40.                        «Το φαινόμενο του χορού στη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας (αρχαιότητα – Βυζάντιο – νεότερη Ελλάδα)» (2005)
41.                        «Δημοτικό και Ρεμπέτικο Τραγούδι» (2005)
42.                        «Η εποχή του Λίθου και η εποχή του Χαλκού στην Ελλάδα» (2005)
43.                        «Μουσειολογία» - «Ο θεσμός του μουσείου στην Ελλάδα κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.  Τομές στην ιστορία των ελληνικών μουσείων» (2005)
44.                        «Η παραδοσιακή κτηνοτροφία στον ελληνικό χώρο κατά τον 19ο και 20 ο αιώνα» (2005)
45.                        «Προβιομηχανικές τεχνικές και επαγγέλματα» (2005)
46.     «Η παιδαγωγική διάσταση της εξΑΕ και η συμπληρωματικότητά της με τη συμβατική εκπαίδευση» (2006)
47.     «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η Εναρκτήρια Εκπαιδευτική Συνάντηση και μετασχηματιστικές διεργασίες» (2006)
48.     «Αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών βιβλιοθήκης των Ανοικτών Πανεπιστημίων» (2007)
49.     «Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγράμματος σπουδών και διδακτικής ενότητας» (2007)
50.     «Σχεδιασμός του περιεχομένου και της μεθοδολογίας των Ο.Σ.Σ. σε σχέση με τις βασικές αρχές μάθησης των ενηλίκων» (2007)
51.     «Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: διδακτικός σχεδιασμός» (2007)
52.     «Η Αξιολόγηση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών I & II» (2007 και 2008)
53.     «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η διά βίου μάθηση.  Δυσλειτουργίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα και πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή τους» (2007)
54.     «Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στο πρόγραμμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Εκπαίδευση Ενηλίκων»» (2008)
55.                      «Αξιολόγηση της χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΑΠ από τους φοιτητές εξΑΕ του πανεπιστημίου» (2008)
56.                      «Αξιολόγηση προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (2008)
57.     «Οντογένεση και φύση του ‘δεσμού’ στη βρεφική ηλικία» (2010)
58.     «Ταυτότητα και ταυτοτικές διεργασίες» (2010)
59.     «Ατομική νοητική ικανότητα (ευφυΐα) και άνιση σχολική επίδοση» (2011)
60.     «Γνωστική ανάπτυξη στη βρεφική και νηπιακή ηλικία» (2011)
61.     «Η διγλωσσία στην εκπαίδευση» (2011)
62.     «Γνωστική ανάπτυξη και εκπαίδευση» (2011)
63.     «Η αίσθηση εαυτού και η γνωστική ανάπτυξη στην παιδική και εφηβική ηλικία» (2011)
64.     «Η ετερογένεια της σχολικής αίθουσας» (2011) 
65.     «Τρία μοντέλα περιγραφής της γλώσσας στον 20ο αιώνα.  Το παράδειγμα της κοινωνιογλωσσολογίας» (2011)
66.                      «Οικοσυστήματα» (2011)
67.                      «Πληθυσμός – Περιβάλλον – Χρήσεις Γης» (2012)
68.                      «Συγκρίνοντας δύο γλωσσολογικά μοντέλα: Η Κοινωνιογλωσσολογία και Η Κριτική Ανάλυση Λόγου» (2012)
69.                      «Η πολιτική και παιδαγωγική των γραμματισμών. Γραμματισμοί του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» (2012)
70.                      «Η ενέργεια και το παιχνίδι ρόλων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (2012)
71.                      «Χάρτης Ιδεών» (2012)
72.                      Το ελληνικό εκπαιδευτικό (υπο)σύστημα και οι νέοι γραμματισμοί (2012)
Γ. 3 Βιβλιοκριτικές, Βιβλιοπαρουσιάσεις
Κυριάκης, Κ. (2015). Ένα δοκίμιο για τη Θεωρία του Λόγου. http://fractalart.gr/kostas-kyriakis/

Εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις

Πεχτελίδης, Γ. & Κυριάκης, Κ. (2016). (Επαν)εκπαίδευση στα χρόνια της κρίσης: η περίπτωση των σπουδαστώ/τριών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης «Εκπαίδευση και κοινωνία στην εποχή της κρίσης», Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 21-5-2016 (Αίθουσα 6, Κτήριο 7ης Μαρτίου).
Κυριάκης, Κ. (2015). Το παράδειγμα του παιδικού ηρωισμού στα μεταξικά αναγνωστικά (1939) και στα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ (1944).  Εισήγηση στο 2ο Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 24 – 25 Μαΐου 2015. 
Κυριάκης, Κ. (2014). Η Λαϊκή Εξουσία στην Ελεύθερη Ελλάδα. Αναπαραστάσεις της Λαϊκής Αυτοδιοίκησης και της Λαϊκής Δικαιοσύνης στα αναγνωστικά της ΠΕΕΑ (1944). Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα «Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Παρόν και Προοπτικές» (Ιωάννινα, 16-17/10/2014, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία.
Κυριάκης, Κ., & Τερεζάκη, Χ. (2012). Δίωρο Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Πολιτειότητα».  Στο 4ο Συνέδριο της ΕΕΕΕ με θέμα «Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (Αθήνα, ΟΤΕ Academy, 27 – 29 Απριλίου)  
Κυριάκης, Κ. (2010). Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Εκπαιδευτική / Πολιτισμική Επικοινωνία και Κοινοτική Εμψύχωση».  Τίτλος εισήγησης: «Το περιοδικό Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα.  Σε e-διάσταση»[1].  Οργάνωση Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Youthnet Hellas & το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών.  (Σάββατο 12/06/2010 στην Πανεπιστημιούπολη Γάλου στο Ρέθυμνο, Αμφιθέατρο Δ7)


[1] Η ομιλία έχει δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό (ISSN 1792-2674) Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα. Σε e-διάσταση, τχ. 1 (διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.cretaadulteduc.gr ).
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...